home-page
Deel op facebook
Deel op twitter

Mogelijke scenario's voor volledig grondgebied #1820

De scenario’s zijn mogelijke opties die we kunnen nemen, maar zijn nog geen beslist beleid.

Verblijfsgebieden

Steenokkerzeel kan ingedeeld worden in verschillende verblijfsgebieden. Een verblijfsgebied is een gebied waar de verblijfsfunctie voorop staat. Fietsers en voetgangers kunnen zich veilig verplaatsen in deze gebieden. Een aangepast snelheidsregime ondersteunt dit. In een verblijfsgebied is autoverkeer toegestaan. Wel ligt de nadruk op lokaal bestemmingsverkeer. Binnen of aan de randen van een verblijfsgebied kunnen maatregelen genomen worden om doorgaand verkeer te weren.

Elk verblijfsgebied krijg aangeduide toegangswegen. Soms gaan we fietsers en voetgangers langs een andere route sturen, omdat dat veiliger is. Er zijn verschillende mogelijkheden om de verblijfsgebieden af te bakenen.

Scenario 1

In dit scenario kiezen we voor grote verblijfsgebieden tussen de grote verkeersassen in Steenokkerzeel. Elk gebied krijgt een aantal toegangswegen. Uitwisseling met de auto tussen de gebieden is mogelijk via de grote verkeersassen. Fietsers en voetgangers krijgen een fijnmaziger netwerk waardoor ze veilig tussen de gebieden kunnen oversteken.

Scenario 2

In scenario hebben we meer verblijfsgebieden. Maar dus ook meer assen waarlangs het gemotoriseerd verkeer kan rijden. De Perksesteenweg en de Kortenbergsesteenweg krijgen in dit scenario een rol als drager voor het gemotoriseerd verkeer.

Snelheidsregimes

De opdeling en afbakening van verblijfsgebieden heeft ook een effect op de geldende snelheidsregimes. Vandaag zijn er nog heel wat woonstraten waar er 50 km/h gereden mag worden, maar waar geen voetpad of fietspad aanwezig zijn. Dat is niet veilig voor fietsers en voetgangers. Het aanleggen van aparte infrastructuur (fietspaden) is ook niet altijd wenselijk. Om die situaties toch veiliger te maken wordt het snelheidsregime verlaagd naar 30 km/h. Aan die snelheid is gemengd verkeer een veilige oplossing.

Scenario 1

Als we scenario 1 verder uitwerken in snelheidsregimes, dan krijgen we heel wat meer zones waar 30 km/h geldt. Dat lijkt misschien traag voor een auto, voor een fietser of voetganger die een ongeval met een auto maakt dit het verschil tussen leven of dood.

Scenario 2

In scenario 2 wijzigt het snelheidsregime op de Perksesteenweg en de Kortenbergsesteenweg. Aangezien deze straten worden ingeschakeld in de dragende structuur van het gemotoriseerd verkeer worden hier maatregelen voorzien om fietsers en voetgangers veilige infrastructuur te bezorgen. Op bepaalde wegsegmenten van deze straten kan de snelheid uiteraard nog steeds verder beperkt worden.

Fietsnetwerk

Bovenlokale fietsroutes zijn routes voor fietsverplaatsingen van en naar het werk, de school, de winkel en recreatie. Deze routes gaan de gemeentegrenzen over en vormen zo een heel netwerk. Steenokkerzeel kent een fijnmazig bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. Zo loopt er langs elke deelgemeente wel een bovenlokale route.

Naast een functioneel fietsroutenetwerk is er ook een recreatiefnetwerk aangeduid. Dit netwerk wordt aangeduid met de fietsknooppunten. De recreatieve routes zijn in het lichtgroen aangeduid. Dit recreatieve netwerk vormt een aanvulling voor het functionele netwerk. Verder valt op dat elke school langs een functionele of recreatieve route ligt. Ideaal om met de fiets naar school te komen.

Met de afbakening van de verblijfsgebieden hebben we de snelheid op de routes naar school al naar 30 km/h gebracht. Het voorgestelde scenario gaat uit van de inrichting van een aantal fietsstraten.

Parkeren

Steenokkerzeel telt 875 afgebakende openbare parkeerplaatsen. En dan is het gewone straatparkeren nog niet meegerekend. Dat zijn veel parkeerplaatsen. Die parkeerplaatsen worden vaak niet goed gebruikt. Zo staan veel auto’s lang geparkeerd op plaatsen waar we liever meer dan een auto geparkeerd zien (aan winkels). Op andere plekken zijn er dan weer meer plaatsen die beter gebruikt kunnen worden.

Om dat allemaal beter te verdelen kan er gewerkt worden met blauwe zones die de parkeerduur op een locatie beperken. Parkeerplaatsen voor personen met een beperking vallen buiten deze blauwe zones. Zij kunnen dus zonder problemen dichtbij en langer parkeren. Voor Perk en Steenokkerzeel stellen we een mogelijk scenario voor.

De blauwe zone is niet de enige oplossing. Parkeren staat en valt met een goede ruimtelijke ordening: hoeveel parkeerplaatsen (auto en fiets) moeten er voorzien worden op eigen terrein als er een nieuwe woning gebouwd wordt. Verder kan een deelauto per dorp heel wat (tweede) auto’s van de straat halen. Tot slot zijn er mogelijkheden om met gebundeld buurtparkeren de parkeerdruk van de straat weg te halen. Een scenario om verder te bekijken, zeker voor Melsbroek.

 

Deel op facebook
Deel op twitter